Dechrau Dysgu Cymraeg

Eisiau dysgu Cymraeg, ond methu cyrraedd gwersi grŵp yn eich ardal?

Eisiau dysgu Cymraeg, ond dych chi’n swil am ymarfer gyda phobl dych chi ddim yn eu nabod?

Eisiau dysgu Cymraeg, ond dych chi eisiau mynd ar eich cyflymder eich hunan?

Dysgu gyda fi, Sarah Graham, allai fod yr ateb. Galla i ddarparu:

 • Gwersi i ddechreuwyr (Cymraeg y De neu Gymraeg y Gogledd, ba un bynnag fasai’n well gyda chi), yn dilyn y maes llafur cenedlaethol newydd. Mae hyn yn gadael i chi ffitio yn ôl mewn gwersi grŵp os cewch chi’r cyfle, heb drafferth.
 • Gwersi ar unrhyw lefel, gyda ffocws ar Gymraeg y De a Chymraeg ysgrifenedig safonol os gofynnir. Er fy mod yn deall Cymraeg y Gogledd, fyddwn i ddim yn hoffi dweud y dylwn i fod yn ei dysgu ar lefel uchel – mae’r gwerineiriau’n rhy wahanol i’r rhai dw i’n defnyddio fi fy hunan.
 • Dysgwch gartref gyda fi (cyn belled â dych chi’n gallu dioddef fy nghathod yn ymuno â’r gwersi!), eich cartref eich hunan (cost bach ychwanegol am deithio), neu leoliad cyfleus i’r ddau ohonon ni, os dych chi ymhen pellter rhesymol o Dref-y-Clawdd, Powys
 • Dysgwch ar Skype os dych chi rywle arall yn y byd, neu os byddai’n well gyda chi beidio delio gyda helynt o gwrdd wyneb yn wyneb
 • Cael defnyddio adnodd adolygu ar-lein rhagorol, gyda’r cynhwysion wedi’u creu a lleisio gennyf i, felly rhwng gwersi dych chi’n gallu adolygu’n gyson, ble bynnag dych chi
 • Cymorth ar ebost rhwng gwersi
 • Paratoi ar gyfer arholiad CBAC “Defnyddio’r Gymraeg: Mynediad”
 • Paratoi ar gyfer arholiad CBAC “Defnyddio’r Gymraeg: Sylfaen”
 • Paratoi ar gyfer arholiad CBAC “Defnyddio’r Gymraeg: Canoradd”
 • Paratoi ar gyfer arholiad CBAC “Defnyddio’r Gymraeg: Uwch”

Dw i’n cynnig gwers hanner awr am ddim fel prawf i weld a fyddwch chi’n mwynhau dysgu gyda fi, felly does dim byd i’w golli!

 • Mae gwersi preifat yn costio £18 yr awr (yn ogystal â chostau teithio) a bydd y 11eg wers am ddim os prynwch chi ddeg fel bloc.
 • Mae gwersi grŵp yn costio £14 y person (yn ogystal â chostau teithio) am ddau berson, £10 y person am dri, neu £8 y person am bedwar neu fwy. Os oes grŵp o ffrindiau gyda chi sy eisiau dysgu gyda’ch gilydd, gwych! Fel arall, rhowch wybod i fi bod diddordeb gyda chi mewn gwersi grŵp a cheisiau i’ch rhoi chi gyda phobl eraill sydd yn debyg i chi.

Cysylltwch â fi a rhoi gwybod i fi sut galla i’ch helpu chi i ddysgu Cymraeg!